(Ne)supyko

2011-03-31

(Ne)supyko

- Brangioji, supykai?
- Ne.
- Labai?
- Taip!

http://goo.gl/fJgEI

No comments: