Varnos

2011-08-24

Varnos

Kalbasi dvi varnos:
- Kar! Kar! Kar!!!
- Bl**, kaip tik tą patį norėjau sakyti...

http://ping.fm/j0SHc

No comments: