Politikai

2013-02-06

Politikai


Ne visi politikai - prostitutės, yra ir sutenerių.

http://goo.gl/ZeaQY


No comments: